Herätys! Uusi työ on jo täällä! (kirj. Jani Laatikainen)

Suomalaisen työelämän ihanne on perinteisesti ollut yksi pitkä, kokoaikainen työsuhde kerrallaan. Hyvin monen työmarkkinoilla olevan kohdalla tämä toki on edelleen arkipäivää ja tulee olemaan vielä pitkään, mutta käynnissä oleva muutos haastaa nykyisiä rakenteita jo valtavalla paineella. 

Keskeisimpinä ongelmina työmarkkinoillamme ovat teollisen ajan perintönä säilyneet työn joustavuutta rajoittavat rakenteet sekä työtä ja sosiaaliturvaa säätelevän lainsäädännön aiheuttama siiloutuneisuus, missä yksilö voi kuulua vain yhteen siiloon kerrallaan. Työvoimahallinnon valtavat resurssit on valjastettu etsimään sopivaa siiloa jokaiselle yksilölle, mutta yhä useamman kohdalla yhden siilon löytäminen alkaa olla mahdotonta.

Alustatalous, uhka vai mahdollisuus

Globaalit digitaaliset alustat kuten Uber ja Airbnb, ovat tehneet erilaisten resurssien kuten kyytien ja asuntojen jakamisesta nopeasti hyvin yleistä. Työn jakamiseen syntyneiden alustojen yleistymisen myötä, yhä useammat ihmiset työllistävät itsensä tai työskentelevät samaan aikaan useille työnantajille. Työnantaja ja työntekijä voivat olla eri puolilla maailmaa, eikä työntekijällä välttämättä ole perinteistä työpaikkaa tai työyhteisöä. Muutoksessa korostuu se, että yhä useammassa työsuhteessa tekijän työpanos on vain väliaikaisesti työnantajalla lainassa – ja useampi muukin työnantaja saattaa lainata tekijän osaamista ja panosta samaan aikaan. Työntekijän arvo ja samalla vastuu kasvavat.

Alustataloudella parhaimmillaan hyödynnettynä voi olla positiivisia vaikutuksia perinteisesti matalapalkka-aloiksi miellettyjen työtehtävien tulotasoon. Kun tarjolla oleva työ ja tekijä kohtaavat suoraan alustojen kautta, niin tarjolla olevan ja teetetyn työn määrä ja hinta ratkeavat kysynnän ja tarjonnan välisen yhtälön kautta. Nykyisellään monien keikkaluonteisten alojen rahavirrat hukkuvat useisiin väliportaisiin, kun alustatalouden avulla näiden väliportaiden suorittamat tehtävät voidaan automatisoida. Alustataloudesta puhuttaessa käytetään liian usein esimerkkinä pelkästään Uber-alustaa, joka pitää oikeuden hinnoittelusta itsellään.

Oikeudenmukaisin tapa tasata tuloeroja löytyy työn edellytysten parantamisesta

Tulevaisuuden työ vaatii perusteellisen ajattelutavan muutoksen. Tulevaisuudessa työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, työmarkkinoiden ja työelämän joustavuus lisääntyy ja toimeentuloon liittyvät kysymykset korostuvat. Nämä asiat edellyttävät muutoksia työelämään liittyvään lainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan ja eläketurvaan. Ne edellyttävät muutoksia myös ajattelutapaan ja viranomaisten käytäntöihin.  Tulevaisuuden työelämässä pidemmät työsuhteet, keikkatyöt, opiskelu ja itsensä työllistäminen limittyvät yhä useamman kohdalla. Sekä työelämän lainsäädännön, työehtosopimusten, että sosiaaliturvan täytyy mukautua tähän muutokseen ja mahdollistaa nykyistä joustavampi työelämä.

Tekemätöntä työtä on. Työllistäminen vain pitää tehdä helpoksi poistamalla työsuhteen molempien osapuolten byrokratia ja kaikki epävarmuutta aiheuttavat tekijät. Työttömyys- ja sosiaaliturvaa on uudistettava siten, että työtä vastaanottavan henkilön ei tarvitse suoda ajatustakaan sille, vaarantaako työn tekeminen hänen tulopohjansa. Siirtymä työttömyyden ja työllisyyden välillä pitää olla mahdollisimman sujuva ja tarvittaessa asteittainen. Tulovirran rakentamisen erilaisista lähteistä tulee olla joustavaa ja taustaprosessien automaattisia.

Työn tarjoamisen ja vastaanottamisen edellytysten parantaminen on siis paras tapa ehkäistä tuloerojen negatiivinen kehitys. Tuloerojen nopea kasvu on väistämätöntä, jos yhteiskunnan rakenteet puskevat työelämän kelkasta pudonneita yhä kauemmaksi työmarkkinoilta.

_________________________________

Vieraskynä kirjoittajana: Jani Laatikainen

Jani Laatikainen on kehittänyt suomalaista työelämää jo lähes kymmenen vuoden ajan. SuoraTyö Oy:n toimitusjohtajana hän on madaltanut Suomen korkeaa kynnystä työttömyyden ja työllisyyden välillä. Vapaa-ajan täyttävät 4-, 6- ja 9-vuotiaiden lasten erilaiset harrastukset ja Lapin luonnossa liikkuminen erilaisin välinein.

Carita Orlando sivuston on toteuttanut Vukon Oy. Sivuilla käytettyjä kuvia ja elementtejä ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa.

Copyright © 2014 Carita Orlando / All rights reserved.